Logo

Blog


ความแตกต่างระหว่าง “ทักซิโด้” และ “สูท”

สำหรับคุณผู้ชายที่มีกำหนดการที่จะต้องออกงานทางการในเดือนนี้และต้องเตรียมชุดให้เหมาะสมกับงานและสถานที่แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลือก “สูท” หรือ “ทักซิโด้” ดีพร้อมกับสงสัยเบา ๆ ว่าแล้วสองชุดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร? บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณค่ะ

4 การนำเสื้อสูทมามิกซ์แอนด์แมทช์เป็นชุดสำหรับวันทำงานและวันสบาย

วันนี้ “ชุดสูท” ไม่ใช่ชุดสำหรับงำนเลี้ยงหรูหรำหรืองำนที่เป็นทำงกำรเท่ำนั้นนะ เพรำะแฟชั่นเสื้อผ้ำสำหรับผู้ชำยเริ่มมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ประกอบกับผู้ชำยส่วนใหญ่สนใจเรื่องกำรดูแลตัวเองและกำรแต่งกำยให้ดูดีมำกขึ้นJhasper Fashion Facebook Page Jhasper Fashion Instagram Page Lineid Jhasper Fashion Twitter Page Jhasper Fashion Pintrest Page Jhasper Fashion Tripadvisor Page

Top